علی مرادی

استاد علی مرادی

مدرس انواع کمپرسورهای هوای فشرده

مهندس مجید ابراهیمی

مهندس مجید ابراهیمی

مدرس انواع دوره های مدیریتی در صنعت هوای فشرده

دکتر احمد ابوالقاضی

دکتر احمد ابوالقاضی

مدرس دوره های تخصصی ایمنی و بهداشت کار

دکتر محمد اراکی تبار

مدرس دوره های تخصصی مدیریت و کسب و کار

دکتر کژال علیزاده

مدرس انواع دوره های صنعتی و مدیریتی

دکتر محمد مرادی

دکتر محمد آهنی

مدرس انواع دوره های نرم افزار های طراحی و معماری