تقویم آموزشی تیر ماه

تاریخ برگزاری دوره روز عنوان دوره مکان برگزاری شروع ثبت نام پایان ثبت نام مدت زمان آموزش نحوه آموزش نام مدرس
04/08 پنجشنبه پنيوماتيک مقدماتی- جلسه اول آکادمی بهسان 04/03 04/07 7 ساعت تئوری استاد علی مرادی
04/09 جمعه پنيوماتيک مقدماتی-جلسه دوم آکادمی بهسان - - 7 ساعت تئوری استاد علی مرادی
04/15 پنجشنبه پنيوماتيک تعميراتی- جلسه دوم آکادمی بهسان 04/10 04/14 7 ساعت تئوری استاد علی مرادی
04/16 جمعه پنيوماتيک تعميراتی- جلسه دوم آکادمی بهسان - - 7 ساعت تئوری استاد علی مرادی
04/22 پنجشنبه دوره پیشرفته آموزش کمپرسورها و تجهیزات جانبی آن آکادمی بهسان 04/17 04/21 7 ساعت تئوری استاد علی مرادی
04/23 جمعه دوره پیشرفته آموزش کمپرسورها و تجهیزات جانبی آن آکادمی بهسان - - 7 ساعت تئوری استاد علی مرادی
04/29 پنجشنبه دوره تخصصی آموزش پنيوماتيک تركيبی (پنيوماتيک +الكتروپنيوماتيک)-جلسه اول آکادمی بهسان 04/24 04/28 7 ساعت تئوری استاد علی مرادی
04/30 جمعه دوره تخصصی آموزش پنيوماتيک تركيبی (پنيوماتيک +الكتروپنيوماتيک)-جسه دوم آکادمی بهسان - - 7 ساعت تئوری استاد علی مرادی
04/12 پنجشنبه دوره تخصصی آموزش هیدرولیک-جلسه اول آکادمی بهسان 04/04 04/12 7 ساعت تئوری استاد علی مرادی
04/13 جمعه دوره تخصصی آموزش هیدرولیک-جلسه دوم آکادمی بهسان - - 7 ساعت تئوری استاد علی مرادی